Mange regelsæt kræver
ekstra ressourcer

Tekst: Jess Ulrik Verge

Reguleringer_shutterstock_77408059

Stigende datamængder og større detaljeringsgrad betyder mere arbejde for danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

For at skabe stabilitet og tiltro til den finansielle sektor er der i kølvandet på finanskrisen lavet nye regler og strammet op på eksisterende for at regulere såvel markedspladserne som markedsaktørerne.
For bankerne strammes der op med bl.a. gradvis indfasning af Basel III, medens der i forsikringsbranchen i en årrække har været arbejdet på at indføre fælles risikobaserede solvensregler.
Konsoliderede finansielle institutter i Danmark er ikke så udfordret på krav om kapital, solvens og likviditet som på det administrative arbejde, der skal udføres for at opfylde indberetningskravene.

Carsten Jakobsen, økonomichef i Spar Nord.

Carsten Jakobsen, økonomichef i Spar Nord.

Kapaciteten er øget
I Spar Nord udtrykkes forståelse for, at regulering er nødvendig. Men samtidig bemærkes det, at det kræver betydelige ressourcer at imødekomme de nye regler.
“Vi har mandet op på medarbejdersiden og øget kapaciteten i vores systemer for at kunne følge med,” siger økonomichef Carsten Jakobsen og fortsætter:
“Basel III regelsættet, der lovgivningsmæssigt implementeres gennem et direktiv (CRD IV) og en forordning (CRR), træder i kraft i løbet af 1. kvartal 2014, men vil først vil være fuldt implementeret i 2019. Ikrafttrædelsen betyder, at første indberetning til myndighederne med udgangspunkt i den nye lovgivning foretages her i løbet af foråret på grundlag af første kvartals data.”
“Ændring i reglerne fra Basel II til Basel III er omfattende – især indberetningen til myndighederne. De nye indberetningskrav, der følger den såkaldte fælles europæiske COREP standard (Common Reporting), medfører en stigning i såvel omfanget som i detaljeringsgraden af den information, der skal indberettes. Det øger kravet til kompetencer, dataindsamling og koordinering for både os og vores datacentral”, siger Carsten Jakobsen.
“Det giver også udfordringer, at de forskellige regelsæt (CRD IV/CRR, EMIR, FINREP mv.) kommer på næsten samme tidspunkt og skal træde i kraft i hælene på hinanden.”
Med hensyn til krav om kapital og likviditet er han ikke bekymret på bankens vegne.
“Vi har allerede nu bedre nøgletal end Basel III-regulativet kræver,” siger Carsten Jakobsen.

Per Bremer Rasmussen, adm. direktør i brancheforeningen Forsikring & Pension.

Per Bremer Rasmussen, adm. direktør i brancheforeningen Forsikring & Pension.

Vigtigt med ordentlig risikostyring
Knap så positiv en udmelding kommer fra Per Bremer Rasmussen, der er adm. direktør i brancheforeningen Forsikring & Pension.
“Vores medlemmer er generelt godt rustet i forhold til de krav, der kommer til at gælde i Solvens II-regimet, men man skal huske på, at der har hersket stor usikkerhed om tidsplanerne, og at det allerede nu har kostet vores medlemmer rigtig meget i administrative omkostninger at nå så langt.”
“Vi har gradvist siden 2000 bevæget os imod Solvens II-principperne – og vi har da heller ingen selskaber, som har fået problemer på grund af finanskrisen.”
“Det er ikke nødvendigvis fordi, vi er klogere end alle andre, men forsikrings- og pensionsselskaberne lever helt grundlæggende af at have en præcis og skarp risikostyring”.
Solvens II-kravene er blevet udskudt igen og igen, og som følge af dette er der stadig en del uafklarede spørgsmål.
“Derfor har vi i Danmark indført individuel solvens, som er udregnet på baggrund af den model, der kommer til at gælde under Solvens II. Lidt spøgende siger vi, at Danmark er på Solvens 1,75,” lyder det fra Per Bremer Rasmussen.

Høring om MiFID i maj
Der er endnu en række uklarheder forbundet med reguleringen af bankernes indretning i forhold til MiFID II, som er det direktiv, der regulerer markederne for handel med værdipapirer.
”Der er således opnået en politisk aftale, som skal stemmes igennem EU-parlamentet i april. Først herefter får vi de endelige overordnede regler (niveau 1-tekster),” siger Helle Søby Thygesen, der er kontorchef i Børsmæglerforeningen.
Hun påpeger, at der er en række områder i niveau 1-teksterne, hvor der udestår detaljerede regler (niveau 2-tekster). Disse regler er langt hen ad vejen afgørende for, hvordan bankerne indretter sig.
Forslag til niveau 2-tekster kommer formentlig i høring i slutningen af maj.

Kenneth  Østergaard,  jurist i Alm. Brand Bank.

Kenneth Østergaard,
jurist i Alm. Brand Bank.

Detaljeret regelsæt
Detaljer er der også nok af i FATCA-regelsættet, der pålægger banker at give oplysninger om kunder, der indikerer at de har et tilhørsforhold til USA.
Baggrunden for regelsættet er, at de amerikanske skattemyndigheder ønsker oplysninger om personer, der kan være skattepligtige i USA.
“Det pålægger banker og datacentraler et arbejde med at få identificeret disse personer. Dels skal datacentralens IT-system tilpasses, og banken skal tilrette sin procedure for oprettelse af nye kunder og ændre proceduren for indrapportering til Skat af nye kunder, som kan have tilknytning til USA,” siger Kenneth Østergaard, der er jurist i Alm. Brand Bank.
En del af regelsættet træder i kraft den 1. juli, og derefter kommer successive deadlines.
“Med hensyn til de eksisterende kunder skal vi gennemgå disse for at finde ud af, om vi har registreret oplysninger, som indikerer et tilhørsforhold til USA,” siger Kenneth Østergaard.

Der er lukket for kommentarer.