Forankrede IT-strategier
med skarpt kundefokus

Tekst: Jess Ulrik Verge

IT_shutterstock_61041706

IT er mere end nogensinde blevet afgørende for hele virksomhedens udvikling. Det gælder ikke mindst løsninger i forhold til kunderne. Vi har spurgt tre IT-chefer om strategier, investeringer og indsatsområder.


Poul Raaholt, Koncern-CIO i Nordea

Poul Raaholt, Koncern-CIO i Nordea.

Poul Raaholt, Koncern-CIO i Nordea.

Hvordan er jeres IT-governance strategi udformet?
Strategien er udformet i et samarbejde mellem forretnings- og IT-ledelsen. Dette skal sikre, at IT-strategierne er i overensstemmelse med Nordeas forretningsmæssige prioriteringer og holder fokus på at skabe gode kundeoplevelser.
IT-governancemodellen er forankret i en IT-komité, der tager beslutninger om IT-anliggender i Nordea. Komiten ledes af et medlem af koncernledelsen, og medlemmerne er koncern-CIO’en og lederne af IT-forretningsområderne.

Hvad prioriteres i udviklingsporteføljen?
Nordea prioriterer IT-løsninger, der tilfører såvel værdi som kvalitet samt adresserer compliance og bidrager til at reducere omkostninger og risiko.
Der foregår en løbende udvikling af løsninger, der skaber værdi for vore kunder. Desuden er der skarp fokus på at forenkle IT-landskabet.

Hvordan påvirker nye regulativer IT-investeringerne?
Compliance er af stor vigtighed for Nordea, hvilket påvirker IT-investeringerne. Gennem nye investeringer sikrer Nordea, at systemerne er fleksible og kompatible med gældende lovgivning.

Hvordan ser behovet for nye systemer ud?
Nordea afvejer hele tiden behovet for nye systemer med bestræbelserne på at forbedre de eksisterende således, at de på den bedst mulige måde understøtter kundernes behov.


Lars Mathiesen, CIO i Nykredit

Lars Mathiesen, CIO i Nykredit.

Lars Mathiesen, CIO i Nykredit.

Hvordan er jeres IT-governance strategi udformet?
Det grundlæggende i vores governancemodel er, at prioriteringen af porteføljen af udviklingsprojekter er forankret i koncerndirektionen. Et niveau længere nede har vi defineret nogle hovedindsatsområder med tilknyttede programkomiteer, hvor også koncerndirektionen deltager.
Grunden til at vores IT-governancemodel er så centralt forankret er, at IT er afgørende for hele virksomhedens udvikling. Det gælder også i forhold til kunden, hvor vi ser, at kunderne har taget de nye digitale muligheder i anvendelse.

Hvad prioriteres i udviklingsporteføljen?
Vi prioriterer bl.a. digitalisering, partnersamarbejde, mobile platforme og videosamtaler.
På digitaliseringssiden udvikler vi videre på den digitale underskrift. Næste skridt er at samle flere underskrivere på det samme dokument. Det kan være på lånedokumenter, der jo typisk kræver to underskrifter.
Målet er at vi i 2015 kommer op på 90 procents digitalisering af dokumentsiden i enhver form for kommunikation med kunden.
Med hensyn til partnersamarbejde har vi et samarbejde om realkredit med de fleste pengeinstitutter. Det samarbejde vil vi styrke i 2014 således, at det bliver lettere for pengeinstitutterne at formidle vores produkter. Også her handler det om at effektivisere og digitalisere så meget som muligt.
På de mobile platforme ser vi, at lige godt halvdelen af kundedialogen sker via smartphones og tablets. Her vil vi løbende udvikle ny funktionalitet til kunderne.
Inden for videosamtaler er vi i gang med et nyt initiativ, hvor kunde og rådgiver kan dele skærmen, så begge parter kan se det samme skærmbillede. Vi fornyer platformen til kunderne og implementerer det bredere internt. Efterhånden tror vi, det bliver lige så sædvanligt at føre en videosamtale som en telefonsamtale.

Hvordan påvirker nye regulativer IT-investeringerne?
Vi bruger en væsentlig del af vores IT-investeringer på compliance og overholdelse af EU-regler. Tendensen har været stigende de seneste cirka fem år, og der kommer stadig rigtig mange nye regulative krav. Såvel antallet af nye regler som detaljeringsgraden er stigende, og det medfører store IT-investeringer.

Hvordan ser behovet for nye systemer ud?
Vi har en moderne IT-sammensætning, så dagsordenen for 2014 går på anvendelsen af det, vi allerede har.


Espen Opedal, CIO i Tryg

Espen Opedal, CIO i Tryg.

Espen Opedal, CIO i Tryg.

Hvordan er jeres IT-governance strategi udformet?
Vi har strammet op på vores IT-governance-strategi for at sikre, at vi kan holde den linje, vi har lagt. Det handler om at simplificere vores IT-systemlandskab. Strategien er her at reducere antallet af applikationer og at fastholde vores IT-arkitektur. Vi vil vælge standardsystemer og beholde disse som standard.
Governancemodellen har vi nu udformet på en sådan måde, at eventuelle afvigelser fra den lagte strategi eller arkitektur skal besluttes af CIO’en og koncernledelsen.

Hvad prioriteres i udviklingsporteføljen?
Hovedprioriteringerne i 2014-15 er et klart kundefokus, digitalisering af kundedialogen og bedre tarifværktøjer, som skal give os en mere nøjagtig risikodifferentiering af forskellige kundegrupper.
Vi arbejder også med en række værktøjer, som skal give kunderne endnu bedre muligheder for selvbetjening og som vil automatisere mange interne processer.
Desuden bruger vi mange kræfter på at omstrukturere vores egne IT-funktioner. Denne udvikling drives af ønsket om kortere udviklingstid, øget fleksibilitet, nye partnerskaber og omkostningsreduktioner.

Hvordan påvirker nye regulativer IT-investeringerne?
I Tryg har vi i de seneste par år forberedt os på de kommende regulativer. Derfor regner vi med kun at skulle bruge en lille del af vores IT-udvikling på dette i den nærmeste fremtid. Dette for at sikre, at vi løbende tilpasser vore systemer til de rapporteringskrav, der kommer.

Hvordan ser behovet for nye systemer ud?
Tryg forventer at skulle investere relativt meget i ny teknologi i de kommende år. Dette kommer til at foregå i forbindelse med den løbende konsolidering og omstrukturering.

Der er lukket for kommentarer.